Articles

September 14, 2020

ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ്: ഇനിയെങ്കിലും വേണം ഈ തിരിച്ചറിവ്

വൻനേട്ടം കിട്ടുമെന്നു കരുതി നിക്ഷേപിക്കുന്ന രംഗത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാതെ ആരോടെങ്കിലുമുള്ള അമിത വിശ്വാസത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് നിർത്താം.പ്രത്യേകിച്ച് മഹാമാരി പടരുന്ന ഇക്കാലത്ത്. അപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം സമ്പാദ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നതാണ്. ഇവിടെ നിക്ഷേപത്തോട് കരുതലും സൂക്ഷ്മതയുമാണ് വേണ്ടത്. ഇത് രണ്ടുമുള്ള സമ്പാദ്യ മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.  സ്ഥിര  നിക്ഷേപം   ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്കായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന […]
September 9, 2020

Challenges of Productive Employment Creation in India

During the last eight months, the world has been confronted with an unprecedented catastrophic health crisis in the form of COVID-19 pandemic. It has irrefutably reminded every society across the world to be more open and kind to each other […]
August 26, 2020

Commonalities in Chinese Strategy in South China Sea and Himalayas

China appears to have drawn a leaf from its South China Sea strategy and put it to use in the Himalayas against India. Likewise, there are a few instances of Chinese intentions and operations against India and some of these […]
August 25, 2020

Factors of production and land titling polices, the need for reform

To achieve a higher trajectory of economic growth encompassing a comprehensive economic development of a nation requires clearly defined and sound principled public policies on factors of production. The rules of framework permeate the factors of production in the interest […]
August 20, 2020

Advanced Light Helicopter – No Match for Indian Navy?

The author explores the qualitative requirements set by Indian Navy for the procurement of helicopters for deck operation as well as the reasons why Advanced Light helicopter (ALH) manufactured by Hindustan Aeronautical Limited (HAL) is failing to meet the requirement […]
August 14, 2020

Aceh to Andaman: Shipping Connectivity and Security

Indian Prime Minister Narendra Modi and President Joko Widodo of Indonesia, through their 2018 joint statement “underlined the importance of stronger connectivity, particularly on sea links, in order to facilitate economic cooperation and people-to-people contact” and “welcomed the plan to […]
August 6, 2020

Vietnam Leads from the Front in ASEAN and at the UN

After taking over the Chairmanship of the ASEAN and being a Non-Permanent Member of the UN Security Council, the Vietnamese leadership has spearheaded many initiatives in the midst of challenging times emerging from the COVID-19 global pandemic. A unique opportunity […]
July 31, 2020

Skill India Mission: Challenges and Opportunities

B Chandrasekaran Due to the COVID-19 pandemic and slowdown of the economy, the prospects for millions of graduating youth, labourers and migrant workers who returned to their home states seem to be gloom for the near future, although any economy […]
July 29, 2020

Indo-Pacific in a Churn: Too many Naval Exercises

The possibility of Australia joining the India-led Malabar naval exercises to be held later this year in the Bay of Bengal1 has generated an intense debate among the Indian strategic community who responded with a mixed bag of ‘excitement’ and ‘caution’. […]
July 22, 2020

കോവിഡ് കാലത്ത് പണമുണ്ടാക്കാൻ ഈ രീതി നോക്കാം

ദുർഘടമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിവ് രീതികളും ചിന്തകളും കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. മാറിചിന്തിക്കേണ്ടത് നിലനിൽപിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. പരമ്പരാഗത രീതി  ആസ്‌തികളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വരവ്-ചെലവുകൾ ക്രമീകരിച്ചു മിച്ചം കണ്ടെത്തി ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണയായി അവലംബിക്കുന്നത്. ഭാവി സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വച്ച് ആസൂത്രണം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക. […]
July 21, 2020

Code of Conduct in South China Sea May Take a Back Seat

It has been 18 years since ASEAN and China agreed to the adoption of the Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea (DOC); but up till now the first reading of the Single Draft Code […]
July 21, 2020

Embracing Decentralisation to Speed-up Smart Cities Projects

The advances in science, revolutionary communication technology and the state-of-art engineering are not incompatible with the art of public policy making for building inclusive urban ecosystems to create livable cities for all. We need to create a robust urban ecosystem […]
July 17, 2020

India and UAE Need to Strengthen Economic Ties

India and the United Arab Emirates established diplomatic relations in 1972; the UAE Embassy in India was opened in 1972, while the Indian Embassy in the UAE was opened in 1973. Both sides have since signed MoUs on strengthening cooperation in cyber space, defence, maritime/road transport, SME, agriculture, manpower, human trafficking, entry visa exemption for diplomatic, special and official passport holders, media, energy, etc, entering a Comprehensive and Strategic Partnership.
July 15, 2020

The Bullion Bust: A Baggage too Heavy?

Gazi Hassan Last week, a consignment addressed to the UAE Consulate in Thiruvananthapuram came under suspicion and was stopped by the Customs officials of the Thiruvananthapuram International Airport and seized 30 kg of gold being smuggled from the UAE. The […]
July 14, 2020

ADIZ over South China Sea? China May not be Inclined

Dr Vijay Sakhuja Media is rife with speculations that China may announce Air Defence Identification Zone (ADIZ) over the disputed Pratas, Paracel and Spratly island chain in the South China Sea.[1] This is not the first time that ADIZ over […]

Now we are on Telegram too. Follow us for updates