Articles

July 1, 2020

Impact of COVID19 on Intra-City Public Transport

Kahini Ojha The initial days of unlock 1.0 have proven crucial for the transport sector. With no or minimum revenue generated during the lockdown and increased cost of maintenance for disinfecting and repairing vehicle body parts, which were not in […]
June 26, 2020

അർദ്ധ-സാർവത്രിക അടിസ്ഥാന വരുമാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത

‘സാർവത്രിക അടിസ്ഥാന വരുമാനം’ (Universal Basic Income) എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 2017–18 ലെ സാമ്പത്തിക സർവേയിലാണ്. എല്ലാ ക്ഷേമ പദ്ധതികളും നിർത്തലാക്കി, പകരം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു ‘നിശ്ചിത തുക’ (Minimum Amount) നൽകണമെന്ന ആശയമാണ് ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ നൽകുന്ന ചെറിയ തുകയുടെ സ്ഥാനത്ത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട […]
June 26, 2020

A hawkish opposition to Chinese imports is ill-founded

Nissy Solomon and Gazi Hassan The ongoing political tension between India and China is transcending into an economic clash. While the Indian defence is busy handling the territorial borders, various agencies believe that boycotting Chinese goods would be one of […]
June 25, 2020

Imperatives for Power Sector Reforms in Tamil Nadu

In an economy, sustained economic growth is achieved through the robustness of factor market efficiency, sound public policies, financial institutions, and its ability to lend worthy projects and core infrastructure facilities serving around the clock. More importantly, the power sector […]
June 25, 2020

India’s Future Relations with ASEAN

Devassy Auseph Soft power—the term coined by an American political scientist, Joseph Nye, about three decades ago—holds prominence among academicians and political scientists alike even today. In Nye’s words, “to get others to do what they otherwise would not” is […]
June 23, 2020

Can COVID Era be a Good Time to Give NMT a Second Chance?

Aiswarya Krishnan and Viral Arun Nigam Mobility plays a significant role in determining the growth and development of a city. Nowadays, mobility in cities is faced with too many challenges including lack of sufficient infrastructure as well as the unaffordability […]
June 23, 2020

Impact of COVID on Refugees across the Globe- Part 3

The restrictive measures taken to combat COVID-19 including shutting down borders, travel bans and halting migration have put more constraints on the displaced refugee population all over the world, making them more vulnerable to the pandemic. According to UNHCR, there […]
June 23, 2020

Shared Auto as a Public Transport Solution during COVID

Intermediate Public Transport (IPT) plays an indispensable role in the transportation system in Indian cities. It is often addressed as the mode that bridges the gap between public and private transport in the city, ensuring first- and last-mile connectivity to […]
June 23, 2020

കോവിഡ് കാലത്ത് പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ ഷെയർ ഓട്ടോകളുടെ സാധ്യതകൾ

ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് (ഐപിടി) ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നഗരത്തിലെ പൊതു-സ്വകാര്യ ഗതാഗതം തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതും, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ, അവസാന മൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ മാർഗം എന്ന നിലക്കാണ് ഇതിനെ  പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഐ‌പി‌ടി മോഡുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിക്കാം: കരാർ കാരേജ് സേവനങ്ങളും,അനൗപചാരിക (ബസ് പോലുള്ളവ) പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങളും. യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിനും സൗകര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്നവയും, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം യാത്രക്കാർക്ക് […]
June 22, 2020

‘Make in India’ in COVID times: A Boon or Bane for Armed Forces

The Chief of Defence Staff (CDS) in his recent interview to one of the leading English news channels had given a suggestion to explore the feasibility of lowering quality standards for defence procurement to give impetus to the ‘Make in […]
June 19, 2020

US Naval Transformation Challenges PLA Navy

Numerous commentaries and essays have argued and concluded that the military gap between the US and China is closing and the numerical naval balance between the two Pacific powers has converged. The PLA Navy is growing rapidly, and in the […]
June 19, 2020

Galwan Valley Clash—A CloseLook

K V Thomas When the whole world has been virtually locked down in the COVID-19 pandemic threat, the armies of China and India were locked in a battle of nerves, in the snowy wilderness of Eastern Ladakh blessed with high […]
June 18, 2020

India, Nepal and China: The Geopolitical Conundrum

The once cordial relationship between India and Nepal—the two neighbouring States—has been damaged after a border defined by a two-century-old treaty has come under dispute. India’s inauguration of a new road linking Dharchula in Uttarakhand with Lipulekh Pass for pilgrims […]
June 16, 2020

മദ്യഉപഭോഗ സംസ്ക്കാരവും ‘ആപ്’ സംവിധാനങ്ങളും

മദ്യത്തെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉദേശിച്ചുള്ളതല്ല ഈ കുറിപ്പ്. മറിച്ച്, ആപ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു മദ്യഉപഭോഗ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുകയും, സാവധാനം ബോധവത്കരണത്തിലൂടെ മദ്യവർജ്ജനമോ അതിനു സമാനമായ അവസ്ഥയോ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് വ്യക്തികളുടെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ കുറിപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.   ഡോ: മാർട്ടിൻ പാട്രിക് മദ്യനിരോധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയേറെ കാലമായി മുഴങ്ങി   കേൾക്കുന്ന […]
June 11, 2020

Impact of COVID on Refugees across the Globe- Part 2

A large number of refugees seek safety in Europe, but the lack of legal pathways leaves many stranded on unseaworthy boats while using clandestine routes trying to reach Greece, Italy and Spain. Various international organisations have taken up the responsibility […]