May 22, 2020

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്: ഒരു വിലയിരുത്തൽ

കോവിഡ്-19 വൻ  പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ  സൃഷിട്ടിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണല്ലോ 20  ലക്ഷം കോടി  രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മൈലുകളോളം നടന്നവശരായി തളർന്നു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉറങ്ങി ജീവിതം ഹോമിച്ച അഥിതി തൊഴിലാളികളുടെ പിൻഗാമികളിൽ  ആശയുടെ കിരണങ്ങൾ മൊട്ടിട്ടു. ദൈനം-ദിന ജീവിതം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന മറ്റു പാവപ്പെട്ടവർക്ക്  പ്രതീക്ഷയുടെ വാതായനം തുറക്കപ്പെട്ടു .എല്ലാ കോണുകളിലും നല്ലൊരു നാളെയെ ഓർത്തു […]
May 19, 2020

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്: അഞ്ചാം ഘട്ടവും ആശക്കൊത്തു ഉയർന്നില്ല | Economic Package: Fifth stage not upto standard

CPPR Chief Economist Dr Martin Patrick writes in Manorama online (Malayalam News portal) on the fifth stage of govt’s Economic Package focuses announced by Finance Minister. ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവുമധികം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സമയമാണിത്. വൻപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണല്ലോ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ […]
March 19, 2020

SARS-Cov-2: Impact on Kerala Economy

The outbreak of SARS-Cov-2 Virus in China and across the world have already affected the global economy adversely. Corona is a Latin word which means ‘crown’. The novel virus has a crown (long club-shaped projections that collectively resemble a crown) […]
March 25, 2019

Poll funding not so transparent

Western theorists, especially economists, argue that certain corrupt, rent-seeking activities can be labelled ‘productive activities’ and need not be condemned. Political parties have been the original source of corruption and responsible for the highest amount of corruption. In India, political […]
June 6, 2017

Public and Private Healthcare Institutions: Preference and Expenditure Pattern

Centre for Public Policy Research, Kochi, undertook a study titled ‘Public and Private Healthcare Institutions: Preference and Expenditure Pattern’ in an attempt to identify the extent of and reasons for the user preference for the type of healthcare service and its […]
January 30, 2017

Demonetisation, Budget and Expectations

The Central Government will present the budget for 2017–18 on February 1, 2017. The decision to present the budget a month in advance is praiseworthy; normally the budget is presented on the last day of February. Another salient feature of […]
November 10, 2016

Black Money, Corruption and Demonetisation

The demonetisation of currency[1] after a long period of 38 years was a welcome and bold step taken by the Government of India on November 8, 2016. The last demonetisation was implemented in 1978[2] by withdrawing Rs 1000, Rs 5000, […]
August 10, 2016

All Eyes on GST: How Will Kerala Benefit?

The implementation of the long-pending indirect tax reform – Goods and Services Tax (GST) – has become closer to reality with the passing of the GST Constitutional Amendment Bill in the Rajya Sabha on August 3, 2016 and further with approval of […]
June 7, 2016

Local Finance in Kerala: A Study of Five Grama Panchayats in Ernakulam District

The study attempts to review the existing structure of different sources of finance for Grama Panchayats (GPs) in Kerala and analyze the effectiveness of such fund mobilization. It also looks into the problems associated with revenue mobilization and suggests how […]
February 20, 2016

The burgeoning number of NPAs: A cause of worry for the Indian banking system

Bankers agree that Non-performing (NPAs) [1] and restructured assets are the bane of their existence. And in the current context of NPAs ballooning and outpacing credit growth the situation looks rather grim going forward. The latest Reserve bank of India […]
November 23, 2015

Ambitious Government, Aiming for Realising Idle Gold

With the motto of realizing the idle gold reserves for productive purposes the Government of India recently adopted three gold schemes. It is estimated that there is 20000 tons of gold (to some experts, 22000 tons worth USD$ 800 billion […]
November 12, 2015

Foreign Debt of India Inc and Currency Risk

The latest RBI data shows that external commercial borrowings from March 2014 to March 2015 increased by 32 per cent to $ 181.9 billion. It has jumped by 21 per cent over 2013-14. This is 38 per cent of India’s […]
November 3, 2015

Shadow Banking: Lessons from International Experience

Shadow banking has grown even more rapidly than the official banking sector in the international world Since the 1980s. It grew in size dramatically after the year 2000 and plays an increasingly critical role in lending businesses through credit intermediation. […]
October 2, 2015

Should Common Man worry of India’s low inflation!

India has been passing through a low inflationary regime for the past nine months. Still the RBI Governor mentions about the inflationary concern and hence an eligible rate cut was denied to the society. Common people agree with the Governor […]
September 21, 2015

Study on Consumption and Saving Patterns

CPPR undertook a study to look into the consumption behaviour and saving patterns of households in an urban local context with specific reference to fisherman community. The Study was conducted as a part of the field research of CPPR-ATLAS Policy School […]