ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദസഞ്ചാര താമസ സൌകര്യ ദാതാവാണ് ഹോംസ്റ്റേകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് 3000ൽ അധികം ഹോംസ്റ്റേകളുണ്ടെങ്കിലും 1630 ഹോംസ്റ്റേകൾ മാത്രമാണ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഹോംസ്റ്റേ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കള്ള് ഒരു മൂല്യവർദ്ധനവായിരിക്കാം. കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിദത്ത പാനീയമായതിനാൽ ഹോംസ്റ്റേകളിൽ കള്ള് വിളമ്പാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ടൂറിസത്തിനും ഹോംസ്റ്റേകളുടെയും കള്ള് ചെത്തു തൊഴിലാളികളുടെയും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കേരളത്തിലെ ഹോംസ്റ്റേകളെ കുറിച്ചും കേരള അബ്കാരി നയത്തെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *