സമൂഹം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ധനകാര്യം : തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

സമൂഹം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ധനകാര്യം : തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ 2010 മുതൽ 2016 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 38 ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്. കേരള സമൂഹവും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും ധനകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലിക പ്രശ്നങ്ങളെ ഇവ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു. മൗലികമായ കണ്ടെത്തലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും പങ്കുവക്കുന്ന ഈ ലേഖനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ധാരണകളെയും വ്യവസ്ഥകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ബദൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Book Price: Rs 250/-
കേരള ധനകാര്യം : ജനപക്ഷത്തുനിന്ന് ഒരു പുനർവായന

കേരള ധനകാര്യം : ജനപക്ഷത്തുനിന്ന് ഒരു പുനർവായന

കേരളത്തിന്‍റെ ധനകാര്യ സ്ഥിതിയുടെ ജനകീയവശവും, ചൂഷണ സ്വഭാവവും വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതി. പൊതുവിഭവ സമാഹരണത്തിലെ പിഴവ്, പൊതു ചിലവിന്‍റെ അപാകതകൾ, മദ്യവും ഭാഗ്യക്കുറിയും വരുത്തുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ധനകാര്യത്തെ സമൂലം അഴിച്ചുപണിയാനുള്ള പുതിയൊരു ചട്ടക്കൂട് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.

Book Price Rs 200/-

If you are interested in buying the book please Click here we will send the purchasing details

+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *