ഇടിയുന്ന എന്‍ഡിഎയുടെ സാധ്യതാഗ്രാഫ്; ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കാറ്റ് എങ്ങോട്ട്? | Dr Dhanuraj on Counterpoint | Manorama News

ഇടിയുന്ന എന്‍ഡിഎയുടെ സാധ്യതാഗ്രാഫ്; ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കാറ്റ് എങ്ങോട്ട്? | Is Prime Minister Narendra Modi’s popularity failing? Will NDA come back to power in New Delhi after the 2019 General Elections?

Dr Dhanuraj on Counterpoint (Malayalam)| Manorama News| Election Analysis

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *