In the News

May 19, 2020

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്: അഞ്ചാം ഘട്ടവും ആശക്കൊത്തു ഉയർന്നില്ല | Economic Package: Fifth stage not upto standard

CPPR Chief Economist Dr Martin Patrick writes in Manorama online (Malayalam News portal) on the fifth stage of govt’s Economic Package focuses announced by Finance Minister. ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവുമധികം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സമയമാണിത്. വൻപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണല്ലോ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ […]
May 18, 2020

What the Kerala government can do to revive inter-state bus service sector

Aiswarya Krishnan For many people, bus travel is the go-to option for last minute inter-state travel. But with the spread of coronavirus resulting in the national lockdown, the inter-state bus service sector is caught between a rock and hard place. […]
May 18, 2020

Preference for private vehicles may put pressure on Kochi traffic

CPPR Chairman Dr D Dhanuraj comments in a news article published in The New Indian Express on the increase in usage of private vehicles once the lockdown is over. He says “Public transport will be rarely used after lockdown. Since […]
May 15, 2020

രണ്ടാം ഘട്ട സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് : നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ പണമെത്തുമോ ? | Second Phase Financial Package: Will you get more money?

The second stage of govt’s Economic Package focuses on migrant labourers. But it does hardly enough to address their immediate woes. CPPR Chief Economist Dr Martin Patrick writes in Manorama online. This article was published in Manorama online on May […]
May 13, 2020

Economic Package: A Welcome Relief

Keeping in line with a global trend of offering an economic relief package with value close to 10-20% of GDP, Prime Minister announced a 20 lakh crore economic relief package for India. Dr Martin Patrick, Chief Economist, CPPR analyses the […]
May 11, 2020

First case among returnees puts Ernakulam back on COVID map

CPPR Senior Fellow, Rijo John, comments in a news report published in The New Indian Express. Ernakulam district reported its first case of Covid-19 infection in a month on Friday when a 30-year-old woman tested positive. It is a fresh […]
May 11, 2020

Kochi – Kozhikode in One and a half hours: Is Kerala ready for semi-high speed rail project?

One of the most ambitious projects in Kerala, the Thiruvananthapuram – Kasaragod Semi High Speed Rail is likely to be considered and approved by the cabinet in the coming days. In this context, Praseeda Mukundan, Senior Research Associate and Aiswarya […]
May 8, 2020

Ground report from Kerala / State’s economy depends on the money coming from abroad, migrants send 60 thousand crores every year, their return will have direct effect on economy

CPPR Chairman Dr D Dhanuraj comments in a article published in Dainik Bhasker on May 7, 2020 Kerala is ready to welcome its migrants. Today, the first flight with the passenger will reach Kerala. Since the day the online registration for migrants […]
May 4, 2020

Interview: D. Dhanuraj, Founder chairman of the Centre for Public Policy Research (CPPR)

By  Annapoorna Ravichander The Centre for Public Policy Research (CPPR) is an independent public policy organisation dedicated to in-depth research and scientific analysis with the objective of delivering actionable ideas that could transform society. CPPR is based in Kochi, Kerala State, […]
May 3, 2020

The WHO’s Failures Are a Red Herring. A 2005 Pact Is the Real Problem

This article was originally published on The Wire Science on May 2, 2020. Click here to read Nithin Ramakrishnan The WHO has come under widespread scrutiny for a few valid and many invalid reasons. The major criticisms that have been […]
May 2, 2020

Inward remittances and the upcoming crisis

Pessimism and uncertainty looms as India is going to face a reverse migration as a result of the global economic fallout triggered by the COVID-19 pandemic. In this context, the article looks at the history, trends in migration and inward […]
April 27, 2020

CPPR Runner up for the Asia Liberty Awards 2020

Centre for Public Policy Research became the runners up for the 2020 Asia Liberty Award instituted by the Atlas Network, a global network of more than 475 think tanks, for our Project on Kerala Shops and Establishments act  to liberalize […]
April 27, 2020

How Kerala is feeding its 3.48 crore residents, migrants amid the COVID-19 lockdown

Study done by CPPR The PDS Systemin Kerala:A Review quoted in a article published in The Caravan. Abdul Nasar, the proprietor of a fair-price shop in Mullurkara, a sleepy village in Kerala’s Thrissur district, has been unusually busy in recent […]
April 25, 2020

Covid cases from Tamil Nadu, Karnataka new worry for Kerala

CPPR Senior Fellow, Dr Rijo M John, comments in a news article published in The New Indian Express on the sudden increase of infected people from Tamil Nadu and Karnataka crossing borders and entering Kerala. He said unlike Kerala, most […]
April 22, 2020

Will COVID-19 Shift the Power Balance in the Middle East?

The coronavirus, relentlessly spreading and rampaging across the globe, will have an enormous impact on the region of the Middle East which is already embroiled in multiple problems including a series of conflicts, sectarian violence, economic crises, refugee problem and […]
April 21, 2020

News report in Madhyamam on the condition of bus operator

After 27 days of lockdown, the bus operators have accumulated losses close to 65 crore. Dr D Dhanuraj, Chairman, Centre for Public Policy Research- Kochi shares his thoughts in Madhyamam on the need to conduct a study on the number […]
April 18, 2020

Monsoon woes likely for Kochi as flood mitigation measures remain incomplete

CPPR Chairman Dr D Dhanuraj comments in a article published in The News Minute related to Operation Breakthrough, a project to tackle Kochi’s urban flooding. He says Kochi’s urbanisation and unscientific construction, including the drainage system, is the basic reason […]
April 17, 2020

It’s time to reboot Kochi

CPPR Chairman Dr D Dhanuraj comments in a article published in The New Indian Express. The pandemic-induced lockdown has proved to be a boon for nature with clearer skies, lower levels of air pollution and animals with a free rein. […]
April 17, 2020

Lockdown: KMRL suspends Metro services till May 3

CPPR Chairman Dr D Dhanuraj comments in a article published in The Times of India Kochi Metro Rail Ltd (KMRL) has suspended Metro services after the Centre extended the lockdown till May 3. The Metro agency said that all services […]
April 10, 2020

How Geographical Mapping Is Helping India In Its Fight Against COVID-19

From contact tracing to creating buffer zones around #COVID19 clusters, India is using mapping and location-tracking technology to fight the pandemic. Maps have been used to assess and tackle diseases at least since the 1850 cholera outbreak in London. IndiaSpend looks at […]

Now we are on Telegram too. Follow us for updates